1. Bendrosios nuostatos

1.1 NAMUOS elektroninės parduotuvės (toliau – elektroninė parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui (toliau – Pirkėjas) ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

1.2 Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, sukuręs savo paskyrą ir perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1.2.1 Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2 Juridinis asmuo.

1.3  Sukurdamas savo paskyrą ir suformuodamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas gauna elektroninį laišką – patvirtinimą apie sukurtą paskyrą.

1.4 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.5 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 2. Asmens duomenų apsauga ir privatumo politika

2.1 Pirkėjas formuodamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje turi susikurti paskyrą, kurioje apie save pateikia tam tikrą informaciją, savo vardą, pavardę, adresą, prekių pristatymo adresą, gimimo metus,  telefono numerį ir el. pašto adresą, kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.2 Sukurdamas paskyrą Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia susikurdamas paskyrą ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

2.3 Be Pirkėjo teikiamų duomenų, Pardavėjas rinks duomenis apie tai, kokias paslaugas/produktus, kaip ir kada Pirkėjas naudos/pirks iš elektroninės parduotuvės. Bei informaciją, saugomą slapukuose.

2.4 Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5 Pirkėjo duomenys bus naudojami:

2.5.1 Pirkėjo pageidaujamai paslaugai ar produktui teikti;

2.5.2 Norint suprasti, kaip Pirkėjas perka/naudoja produktus/paslaugas, kad Pardavėjas galėtų pagerinti savo darbo kokybę;

2.6 Pirkėjo duomenis Pardavėjas gali atskleisti savo įmonės viduje, atitinkamiems komandos nariams, atsakingiems už: klientų aptarnavimą, teisinius klausimus, finansus, pardavimus, rinkodarą. 

2.7 Pirkėjo asmens duomenų Paradvėjas nelaikys ilgiau nei būtina jų surinkimo tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad, kai duomenų nebereikės, jie bus sunaikinti arba ištrinti iš Pardavėjo sistemos.

2.8 Pardavėjas imsis atitinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad informacija apie Pirkėją, kurią apdoroja ir saugo, būtų paremta šia logika:

2.8.1 Apdorojama ir saugoma tokį laikotarpį, kuriuo ji naudojama Pirkėjui teikti kokią nors paslaugą;

2.8.2 Kaip reikalauja teisė arba atsižvelgiant į teisinius įsipareigojimus;

2.8.3 Tik tol, kol tai yra būtina jos surinkimo tikslu, jai apdoroti, arba ilgiau, jei tai numatyta galiojančiuose įstatymuose ar statistiniais tikslais.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas NAMUOS elektroninėje parduotuvėje sukuria savo paskyrą, suformuoja ir apmoka prekių užsakymą.

3.2 Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš vykdant apmokėjimą.

3.4 Užsakymas laikomas VYKDOMU, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už prekes. Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, kad užsakymas yra VYKDOMAS.

3.5 Užsakymas laikomas ĮVYKDYTU, kai prekės yra išsiunčiamos Pirkėjui. Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką kartu su suformuota PVM SĄSKAITA FAKTŪRA, kuriuo patvirtina, kad užsakymas yra ĮVYKDYTAS. 

3.6. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos NAMUOS duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.

4.3 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

4.4 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

4.5 Suformuoto ir apmokėto prekių užsakymo anuliavimas ar koregavimas nėra galimas, išskyrus šių Taisyklių 11 punkte aprašytus atvejus.

5. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis elektronine parduotuve.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1 Pirkėjas privalo apmokėti užsakytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2 Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

6.3 Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų. 

6.4 Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės elektroninės parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę manyti, kad veiksmus elektroninėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.

6.5 Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4 Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus, įskaitant pristatymo mokestį per 5 darbo dienas.

7.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus be transporto išlaidų, jeigu tokios buvo patirtos, per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui.

7.6 Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

8. Prekių kainos

8.1 Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos šalyje veikiančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, suformavus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

8.2 Prekių kainos bet kuriuo metu gali keistis. Tačiau, pokyčiai neturės įtakos VYKDOMIEMS užsakymams.

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

9.1 Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.

9.2 Užsakymas laikomas VYKDOMU, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už prekes. Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, kad užsakymas yra VYKDOMAS.

9.3 Užsakymas laikomas ĮVYKDYTU, kai prekės yra išsiunčiamos Pirkėjui. Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką kartu su suformuota PVM SĄSKAITA FAKTŪRA, kuriuo patvirtina, kad užsakymas yra ĮVYKDYTAS. 

9.4 Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.

10. Prekių pristatymas

10.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

10.2 Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

10.3 Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui per 2-3 darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.4 Prekių pristatymas NEMOKAMAS, užsakant prekių už 50 EUR ir daugiau. 

10.5 Prekių pristatymas MOKAMAS vienu iš pasirinktų būdu:

• per DPD kurjerių tarnybą;

• per LP Express siuntų savitarnos terminalus;

• per OMNIVA siuntų savitarnos terminalus;

10.6 Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.7 Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, bei gamintojo prekės unikalumo. 

11. Prekių grąžinimas

11.1 Prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

11.2 Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas kokybiškas prekes ir išsiųsti pirkėjui, padengiant siuntimo išlaidas. Jeigu Pardavėjas negali pasiūlyti analogiškų kokybiškų prekių, tuomet Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už prekes per 5 darbo dienas, kartu padengiant siuntimo ir grąžinimo išlaidas.

11.3 Pirkėjai siuntas atsiėmę iš savitarnos terminalų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas kokybiškas prekes ir išsiųsti pirkėjui, padengiant siuntimo išlaidas. Jeigu Pardavėjas negali pasiūlyti analogiškų kokybiškų prekių, tuomet Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už prekes per 5 darbo dienas, kartu padengiant siuntimo ir grąžinimo išlaidas.

11.4 Prekių grąžinimas Lietuvoje vykdomas per LP EXPRESS, OMNIVA siuntų savitarnos terminalus.

11.5 Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas turi parašyti el.paštu: info@namuos.lt.

11.6 Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

11.7 Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų;

11.7.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.7.2 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.7.3 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.7.4 Grąžinant prekę būtina pateikti prekės įsigijimo sąskaitą faktūrą.

11.8  Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

11.9  Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

11.10  Nekokybiškos prekės gražinamos NEMOKAMAI. Taip pat grąžinamos prekių siuntimo išlaidos. Prieš atliekant pinigų gražinimą, mes atidžiai patikrinsime grąžintą prekę ir pateiksime savo išvadas el. paštu, per 5 darbo dienas nuo gautų grąžintų nekokybiškų prekių. Pinigų grąžinimas arba analogiškos kokybiškos prekės išsiuntimas bus vykdomas kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 14 dienų nuo išvados pateikimo datos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4 Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

• gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

• įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

• Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

  • Registruotis

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite Arba Atstatykite slaptažodį